kuvat ja www

 
sisältö
 

 

 

 

tekijänoikeussuoja
Ennen kuin ryhtyy laittamaan kuvia www-sivuilleen, kannattaa uhrata hetki aikaa tekijänoikeuslain säädösten tutkimiseen. Yleensä muiden tekemien kuvien käyttöön tarvitaan tekijän lupa.

Tekijänoikeus suojaa luovan työn tekijöitä ja heidän teoksiaan. Suoja ei edellytä rekisteröintiä eikä copyright-merkin käyttöä. Tekijänoikeus suojaa kotimaisten teosten lisäksi myös ulkolaisia teoksia. Tekijänoikeus syntyy aina luonnolliselle henkilölle. Jos teoksella on useita tekijöitä, on heillä teokseen rinnakkainen tekijänoikeus. Myös yhteisöt voivat saada tekijänoikeussuojaa, mutta ainoastaan ihmisiltä siirtyneiden oikeuksien perusteella. Valokuva kuuluu ns. lähioikeuksiin, joista myös säädetään tekijänoikeuslaissa.

Tekijänoikeus suojaa ilmaisuja. Suoja koskee siis teoksen ulkomuotoa, mutta ei sen sijaan esim. aihetta tai ideaa. Jotta tuotos katsottaisiin teokseksi, sen on ylitettävä ns. teoskynnys. Teoksen on oltava riittävän omaperäinen ja tekijänsä henkisen luomistyön tulos. Mitään erityisiä laatukriteereitä ei sen sijaan edellytetä.

tekijän taloudelliset oikeudet
Tekijänoikeudet ovat yksinoikeuksia ts. vain tekijällä on oikeus määrätä työnsä käytöstä. Hänellä on oikeus määrätä teoksestaan valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin. Teoksen käyttäminen edellyttää yleensä aina luvan saamista. Luvan voi antaa tekijä tai se, jolle hän on oikeutensa siirtänyt. Luvan saaminen edellyttää tavallisesti jonkinlaisen korvauksen maksamista. Säädöksin on haluttu varmistaa se, että luova työ olisi edes jossain määrin kannattavaa. Näitä oikeuksia kutsutaankin tekijän taloudellisiksi oikeuksiksi.

Teoksen omistusoikeus ei tuo omistajalle tekijänoikeutta, ellei asiasta ole sovittu erikseen. Jos olet esim. ostanut taulun (jonka suoja-aika on voimassa), voit luovuttaa sen edelleen tai asettaa taulusi (sellaisenaan) julkisesti nähtäville, mutta et voi laittaa siitä ottamaasi valokuvaa www-sivulle ilman taiteilijan (tekijänoikeuksien haltijan) lupaa, vaikka olisit maksanut taulustasi kymmeniä tuhansia markkoja. Sama pätee valokuvaan: esim. valokuvaajaystävältäsi lahjaksi saamasi valokuvan skannaaminen ja www-sivulle laittaminen vaatii valokuvaajan luvan. Tämä siitä syystä, että valokuvaaminen ja skannerilla jäljentäminen katsotaan teoskappaleen valmistamiseksi ja kuvan julkaiseminen www-sivulla teoksen saattamiseksi yleisön saataviin. Molemmat ovat tekijän yksinoikeuksia. Sen sijaan teoksesta saa valmistaa muutamia kappaleita yksityiseen käyttöön ilman tekijän lupaa, mutta kuvan käyttäminen www-sivulla ei koskaan ole yksityistä käyttöä, vaikka kyseessä olisi yksityishenkilön kotisivu.

tekijän moraaliset oikeudet
Taloudellisten oikeuksien lisäksi tekijällä on teokseensa myös moraalisia oikeuksia, jotka suojelevat tekijäpersoonaa. Moraalinen oikeus koostuu ns. isyysoikeudesta ja ns. respektio-oikeudesta. Edellisellä tarkoitetaan sitä, että tekijän nimi on hyvän tavan mukaisesti mainittava, kun teos julkaistaan tai esitetään. Toisaalta tekijällä on myös oikeus kieltää nimensä mainitseminen teoksen yhteydessä. Respektio-oikeus taas liittyy teoksen muunteluun. Teosta ei saa muuttaa tekijän taiteellista arvoa loukkaavalla tavalla, eikä esittää tai julkaista sellaisessa yhteydessä, joka saattaisi loukata tekijän arvoa. Toisin kuin taloudelliset oikeudet moraaliset oikeudet ovat luovuttamattomat.. Tekijä ei voi siirtää moraalisia oikeuksiaan edes kokonaisluovutuksen yhteydessä. Luopuminen moraalisista oikeuksista on mahdollista ainoastaan rajoitetuissa yksittäistapauksissa. On kuitenkiin huomattava, että moraaliset oikeudet siirtyvät tekijän kuoltua perillisille ja että tekijä voi määrätä näistä oikeuksista testamentilla.

muunnelmateos
Digitaalinen kuvankäsittely ja mahdollisuus kopioida mikä tahansa kuva Internetistä ovat tehneet kuvien muuntelun äärimmäisen helpoksi. Tekijällä on kuitenkin periaatteessa oikeus määrätä myös teoksensa kaikenlaisesta muuntelusta. Pelkkä teoksen käyttölupa ei sinällänsä oikeuta teoksen muunteluun vaan siihen on saatava tekijältä erillinen lupa. Muuntelussa on otettava huomioon tekijän respektio-oikeudet.

Muunneltu teos voi joskus olla niin omaperäinen, että se voi saada suojaa muunnelmana. Muunnelmassa on oltava riittävästi omaa luovaa panosta; teos, joka on esim. ajettu kuvankäsittelyohjelmassa jonkin suotimen läpi ei ylitä muunnelmakynnystä. Muunnelmateokseen muuntelijalla on rinnakkainen tekijänoikeus alkuperäisen tekijän kanssa. Muunnelman käyttöön vaaditaan molempien suostumus.

Toisinaan muunnelma saatetaan katsoa omaksi itsenäiseksi teoksekseen. Tällaisessa teoksessa alkuperäisen teoksen merkitys on supistunut merkittävästi, eikä alkuperäisellä tekijällä enää ole teokseen minkäänlaisia tekijänoikeuksia.

suoja-aika
Teoksen suoja-aika alkaa teoksen syntyhetkellä suoraan lain nojalla ja päättyy, kun 70 vuotta on kulunut tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Tämä koskee Euroopan Talousalueelta peräisin olevia teoksia. Muualta peräisin oleviin teoksiin sovelletaan Suomessa joko 50 tai 70 vuoden suoja-aikaa riippuen alkuperämaassa sovelletusta ajasta. Yhteisteosten suoja-ajat lasketaan viimeksi kuolleen tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Suoja-ajan päätyttyä teoksia saa käyttää vapaasti.

Valokuvat kuuluvat ns. lähioikeuksiin, joista myös säädetään tekijänoikeuslaissa. Valokuvateoksilla - ts. valokuvilla, jotka ovat riittävän omaperäisiä ylittämään teoskynnyksen - suoja on samanlainen kuin muillakin teoksilla. Myös teoskynnystä ylittämättömät tavalliset valokuvat saavat suojaa, mutta niiden suoja-aika on 70 vuoden sijasta 50 vuotta. Suojaa eivät kuitenkaan saa ennen vuotta 1966 julkistetut tavalliset valokuvat. Myöskään sellaiset ETA:n ulkopuolelta peräisin olevat valokuvat, jotka on julkaistu ennen vuotta 1966 eivät saa suojaa.

luvan hankkiminen toisen tekemille kuville
Toisen tekemän kuvan käyttämiseen tarvitaan yleensä aina oikeudenhaltijan lupa. Luvan ei välttämättä tarvitse olla kirjallinen, mutta suullinen lupa on riitatapauksissa vaikeasti toteennäytettävissä. Luvan voi antaa tekijä itse tai se, jolle hän on oikeutensa siirtänyt. Kuvasto Oy hallinnoi Suomessa monien kuvataiteilijoiden tekijänoikeuksia, ja sieltä saa nykyisin lupia myös teosten www-käyttöön.

Usein käyttöehdot on tarkasti rajattu; lupa käyttää kuvaa esim. painotuotteessa ei välttämättä anna oikeutta käyttää sitä myös elektroniseen julkaisuun.

tekijänoikeuden loukkaukset
Tahallaan ansiotarkoituksessa tehty törkeä tekijänoikeuslain loukkaus katsotaan tekijänoikeusrikokseksi. Rangaistuksena voi olla sakkoja tai enintään kahden vuoden vankeusrangaistus. Tekijänoikeusrikosta voi seuraamuksiltaan verrata esimerkiksi kavallukseen. Lievemmät tapaukset tulkitaan tekijänoikeusrikkomuksiksi, joista rangaistaan sakoilla.

Teoksen tekijä on aina oikeutettu saamaan hyvityksen teoksensa tekijänoikeuslain vastaisesta käytöstä. Korvausvelvollinen on tietysti se, joka on syyllistynyt luvattomaan käyttöön. Normaalin käyttökorvauksen lisäksi tekijällä on oikeus saada korvaus kaikesta muustakin vahingosta, jota luvaton käyttö on mahdollisesti aiheuttanut.

§

 

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§


 

 
linkkejä lähteet videokuva gif-animaatiot klikattavat kuvat kuvan lisääminen mistä kuvia? taustakuva kuvien koko kuvaformaatit bittikartta- ja vektorikuvat kuvituksen suunnittelu tekijänoikeudet etusivu